hen

甲胺装置、DMF、DMC装置主要代表性业绩

产品型号:

F001

所属分类:


产品特点

在线咨询

甲胺装置、DMF、DMC装置主要代表性业绩


项目名称

设备名称

时间

九江心连心年产10万吨DMF塔内件项目

标段六(甲酸甲酯、NMF、AMF)

年产2 万吨甲酰胺及2 万吨N-甲基甲酰胺装置

甲酯精馏塔

2021

尾气醇洗塔

2021

甲醇精馏塔

2021

脱轻塔

2021

甲醇回收塔

2021

脱醇塔

2021

精馏塔

2021

真空尾气洗涤塔

2021

N脱轻塔

2021

N甲醇回收塔

2021

N脱醇塔

2021

N精馏塔

2021

羰基化反应器

2021

湖北三宁20万吨/年DMO及MF回收项目

脱轻塔

2021

MN再生塔

2021

分离塔

2021

萃取塔

2021

碱洗塔

2021

脱水塔

2021

在线留言